Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze factoring disclaimer (hierna te noemen de ‘disclaimer’) zijn van toepassing op de internetsites van DS Factoring, Spanbroekerweg 125, 1715 GL Spanbroek, Nederland. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze factoring disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
De informatie op de site is geen financiële dienst of aanbod daartoe.

Gebruik van deze internetsite

 • De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 • Hoewel DS Factoring tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt DS Factoring expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 • DS Factoring beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 • DS Factoring garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 • Bepaald gebruik van deze internetsite is niet toegestaan, namelijk:
  – Gebruik dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen.
  – Gebruik dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen
  – Gebruik dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DS Factoring hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat DS Factoring de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. DS Factoring aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DS Factoring niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

DS Factoring – of de rechthebbende – behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Factoring of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Factoring is het niet toegestaan links naar sites van DS Factoring aan te bieden.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan DS Factoring zendt, is niet gegarandeerd. DS Factoring raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan DS Factoring te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan DS Factoring te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

DS Factoring en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of DS Factoring op de mogelijkheid van deze schade gewezen is. Het gaat om schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
 • Informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
 • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan DS Factoring of aan u wordt gezonden.
 • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
 • Misbruik van deze internetsite.
 • Verlies van gegevens.
 • Downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
 • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DS Factoring.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de factoring disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen met de Nederlandse versie of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

DS Factoring behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie – inclusief de tekst van deze disclaimer – is gewijzigd.

Kies net als vele ondernemers voor DS Factoring

Gratis Factorcheck    Kennismakingsgesprek